ประวัติความเป็นมาของกัญชา

ประวัติความเป็นมาของกัญชา

ประวัติความเป็นมาของกัญชา กัญชง หรือ เฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica)

มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน  ลักษณะ ภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืช ทั้งสองชนิดนั้นจึงไม่แตกต่างกันหรือมีความแตกต่างกันมากจนยากในการ จําแนก THC และ CBD แตกต่างกันอย่างไร

>>> Weedbong420 <<<<

จากการที่พืชทั้งสองชนิดนี้มีการใช้ประโยชน์อย่างมากมายมาเป็นระยะเวลายาวนาน

จึงทําให้มีการ คัดเลือกพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้

ประโยชน์ จึงมีความ แตกต่างกันชัดเจนมากขึ้นระหว่าง ต้นกัญชาที่เป็นยาเสพติดและกัญชงที่ใช้เป็นพืชเส้นใยในปัจจุบัน กัญชง-กัญชา

เป็นพืชเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่า มีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลางของ ทวีป ได้แก่พื้นที่ทางตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศเปอร์เซีย ทาง ตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณแคชเมีย และ เชิงเขาหิมาลัย และประเทศจีน เป็นพืชที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารเก่าหลายฉบับว่า มีการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพืชเส้นใย และปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่ดึกดํา บรรพ์

ประวัติความเป็นมาของกัญชา

คําว่ากัญชาเป็นคําเรียกเดิมที่มาจากภาษาอินเดีย ซึ่งชาวพื้นบ้านของอินเดีย

ได้นําพืช ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายที่สุดทั้งการเสพติด และเป็นเส้นใยมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์

แล้วจากนั้นจึงมีผู้นํามา กระจายพันธุ์ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงอินโดนีเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศในย่านเขต ร้อนและเขตอบอุ่นของโลก ทั่วไปอย่างแพร่และกว้างขวางหลายในปี 960-1279

ก่อนคริสตศักราชได้มีบันทึกว่าในประเทศจีนมีการ ปลูกกัญชงเพื่อเป็นพืชใช้ทําเส้นใย และในสมัยโรมัน

ได้มีการนําพืชชนิดนี้จากทวีปเอเชีย เข้าไปปลูกในประเทศอิตาลี แล้วจากนั้นจึงแพร่หลายทั่วไปในทวีปยุโรปและทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของกัญชา

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กัญชงและกัญชา เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ (Cannabis sativa L.)

แต่เดิมนักพฤกษศาสตร์ได้จัดให้ อยู่ในวงศ์ตําแย (Urticaceae) แต่ต่อมาภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะหลายประการที่ต่างออกไปจาก พืชในกลุ่มตําแยมาก

จึงได้รับการจําแนก ออกเป็นวงศ์เฉพาะคือ (Cannabidaceae)ในปีค.ศ. 1998 หรือ พ.ศ. 2541 นี้เอง

นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้จําแนก กัญชาและกัญชง ออกจากกันโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) และพฤกษเคมี (Phytochemistry) โดยให้ชื่อวิทยาศาสตร์ของกัญชง Cannabis sativa L. subsp. Sativa

และกัญชา Canabis sativa L. subsp. indica (Lam.) E.Small & Cronquist ด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทางพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์

ข้อสังเกตในการจําแนกเฮมพ์ (Sativa) และกัญชา (Indica)

ต้นเฮมพ์โดยทั่วไปสูงใหญ่กว่าต้นกัญชาและจะสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนกัญชามักสูงไม่ เกิน 2 เมตร

ใบเฮมพ์ จะมีขนาดใหญ่กว่า มีการเรียงสลับของใบค่อนข้างห่างชัดเจนและไม่มียางเหนียวติดมือ

ส่วนกัญชาใบจะเล็กกว่าเฮมพ์เล็กน้อย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียงเวียนใกล้ โดยเฉพาะใบประดับช่อดอกจะเป็นกลุ่มแน่น ชัดเจนและมักมียางเหนียวติดมือ ดอก ของพืชทั้ง 2 ชนิด มีขนาดและสีไม่ แตกต่างกัน ทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย